RozemarijnOnline
Versanalyse en interpretatie
-
korte bespreking gedicht


Versanalyse en interpretatie
korte bespreking gedicht


P.N. van Eyck - De tuinman en de dood
In: Herwaarts, 1939 >

gedicht analyse voordracht afspelen    Afspelen op YouTube - Kanaal van RozemarijnOnlineDe tuinman en de dood

Een Perzisch edelman


Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,
Mijn woning in: "Heer, Heer, éen ogenblik!

Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot,
Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.

Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant,
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.

Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan,
Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!" -

Van middag (lang reeds was hij heengespoed)
Heb ik in 't cederpark de Dood ontmoet.

"Waarom," zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,
"Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?"

Glimlachend antwoordt hij: "Geen dreiging was 't,
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,

Toen 'k 's morgens hier nog stil aan 't werk zag staan,
Die 'k 's avonds halen moest te Ispahaan."


P.N. van Eyck
In: Herwaarts, 1939.Bespreking gedicht


Pieter Nicolaas van Eyck (1887-1954) debuteerde in 1909 met de dichtbundel De getooide doolhof. Zijn laatste bundel, Herwaarts, verscheen in 1949.

In deze laatste bundel staat het zeer beroemd geworden gedicht De tuinman en de dood. Het gedicht gaat terug op de roman Le Grand Ecart van Jean Cocteau, dat weer is gebaseerd op een oud Arabisch volksverhaal.

Het gedicht wordt vaak bestempeld als 'zeer gaaf', De tweeregelige, rijmende strofen hebben een strak metrum en de opbouw is symmetrisch. In de eerste vier strofen verhaalt de Perzische edelman de ontmoeting van zijn tuinman met de Dood, in de laatste vier strofen zijn eigen ontmoeting met de Dood.

Het verhaal, waarbij de Dood (gepersonifieerd) als personage werkelijk in de tuin wordt ontmoet, eindigt met een verrassend slot. Je kunt de dood niet ontvluchten.

Door de aanhef, waarbij duidelijk wordt gemaakt wie de sprekende persoon is in dit gedicht ('Een Perzisch edelman') en de plaatsaanduiding 'Ispahaan' (een stad in Iran, voorheen Perzië) behoudt het gedicht de sfeer van het oorspronkelijke Arabische volksverhaal. Tegelijk is het thema van de onontkoombare dood universeel.∗       ∗       ∗Bespreking gedicht: Rozemarijn van Leeuwen (november 2010).

Gedicht: P.N. van Eyck, 'De tuinman en de dood'. In: Herwaarts (1939).

Voordracht: Rozemarijn van Leeuwen (november 2010).

Speel voordracht af op: YouTube - RozemarijnOnline - Eyck.
Beeld (midden): Mehdi Seirafian Isfahan (Iran, 1953), perzisch tapijt, 1980. Gemaakt naar 15e-eeuwse stijl.

© copyright 2010. Het is alleen toegestaan om kort te citeren uit bovenstaande bespreking met de volgende verwijzing:
Rozemarijn van Leeuwen, Versanalyse en interpretatie. Bespreking van het gedicht 'De tuinman en de dood' van P.N. van Eyck (2010). Bron: https://www.rozemarijnonline.net/poezie_gedichten.html.

Overzicht alle besprekingen gedichten: Lijst gedichten met bespreking.∗       ∗       ∗Lees meer:

poëziegeschiedenis

kenmerken van poëzie        analyseren en interpreteren

alle gedichten met een bespreking
 >